Els de Cal Joan del Sastre

(Un branquilló d'una branca dels Mones al Prat)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Josep Mones i Jané  corona un castell de tres pisos en la celebració deia victòria electoral de 1916

 

Retrocedim 222 anys i situem-nos al 1776. Aquell any nasqué Josep Mo­nes i Solanas, el qual, amb els seus ger­mans i un cosí constitueixen la primera generació dels Mones nascuts al Prat de Llobregat.

En Josep era sastre i ensenyà aquest ofici al seu fill Pau. D'aquest dar­rer sabem que, a més d'ajudar el pare en la feina professional, el 1837 era membre de les Milícies Nacionals -atra­fegades a combatre la carlinada-, i que el 27 de març d'aquell any fou escollit com a ajudant segon de la plana major del 3r batalló d'aquest cos a la comarca.

Resseguint la història de la famí­lia es fa palès el seu interès per la vida pública activa gairebé des de l'endemà de la seva arribada al Prat. Així, veiem el pare i l'oncle del sastre Josep - Josep i Antoni respectivament - com a jurats del consistori local anys i anys i ja des del 1752, quan devia fer molt poc que s'ha­vien instal·lat al Prat, procedents de Cor­nellà.

Del sastre, en canvi, no li'n co­neixem cap vel.leitat d'aquest estil. No­més tenim constància del seu ambient privat: muller, sis fills i l'ofici. Degué ser l'únic sastre del poble, o el que aconse­guí més popularitat perquè, gràcies a una d'aquestes dues circumstàncies, el nom del seu ofici quedà encunyat com a so­brenom familiar que avui encara no s'ha perdut del tot.

El penúltim dels seus fills, Joan Mones i Xirinachs, trià l'ofici de paleta o mestre de cases. Avui, al llindar del segle XXI, encara l'exerceixen, sense so­lució de continuïtat, uns rebesnéts seus.

En Joan tingué nou fills, i no cal dir que, d'aquesta manera tan contun­dent, contribuí a escampar la llavor del Mones per tots els racons del Prat i cle més enllà. I tots ells - tots nosaltres - ens reconeixem de la nissaga de cal Joan del Sastre, és a dir, el fill d'aquell sastre tan popular.

La tradició familiar conta que aquest Joan era amic de la broma i la facècia, i que d'ell ha heretat aquest tret un nombre considerable dels seus des­cendents.

Amb una visió potser una mica anacrònica, podríem dir que la primera broma, i pesada, és la que gastà a la seva dona amb els nous plançons que li féu traginar... Però la més sonada, i que per via oral ens ha arribatfins avui, és la que muntà per ser representada a l'església pel bateig del seu fill segon. Potser de­via estar cansat de tants Joseps i Joans, i Joans i Joseps que omplien la família junt amb els Peres, Paus i Antonis. A més, ja havia complert amb l'obligació familiar en la persona del seu hereu: es deia Jo­sep, com l'hereu de la seva generació, el de la del seu pare i el de la del seu avi. Havia arribat l'hora de dir prou.

I com que el padrí era quec i no podia acabar cap paraula sense deixar anar abans un renec ben recargolat, va voler-lo posar en un compromís. Va triar un nom prou enrevessat per veure si, davant del senyor rector, el padrí s'atre­viria a seguir el seu costum indecorós. En arribar el moment de la imposició del nom, el pobre padrí no parava de fer ga­nyotes, quequejant, però a tot estirar no­més podia pronunciar-ne la primera síl·laba. El capellà, pacient, però veient-lo patir  tant i  sabent-ne el perquè, li etzi­bà amistosament: - Tira el dret, home; fes el teu fet i que Déu no ens ho tingui en compte...  I només així, amb el sant crist escruixit i tapant-se les orelles, la família Mones i la santa mare Església comptaren amb un nou cristià sota la protecció de sant Ermenegild, Meriquildo per als amics i parents.

Tanmateix, al costat d'aquest Joan de les bromes i ironies, hi havia el Joan participatiu i amb ganes de servir el po­ble: així, el veiem com a regidor el 1848-49, i a l'alcaldia el 1854. I podem ben imaginar-nos que la seva tasca consisto­rial no fou gens divertida i, a tot estirar, el seu tarannà potser l'ajudà a suportar la tragèdia que assotà el Prat: aquell 1854 una epidèmia de còlera afectà la meitat de la població i causà 147 morts.

Com si l'Ermenegild fos el culpa­ble de la facècia escenificada en el seu bateig, quan es volgué casar amb la Pau­la de cal Misses li arribaren les tornes de l'Església. El capellà no ho veia clar, per­què eren parents de setè grau, i envià patracols a Roma. Però els patracols no tornaven i els joves frisaven per casar-se. Ho volien fer, passés el que passés. Finalment, sigui perquè arribés el vist-i-plau del -pare-; sigui perquè es temés un mal major/un dia el capellà els cridà, els amone'stà i aviat s'acabà el patir.


 


 


 

 


Ermenegild Mones i Muns, avi patern de Josep Mones i Amat, repenjat en un arbre deia futura avinguda J. Anselm Clavé, tota coberta de neu


Fou aleshores que la parella com­prà un terreny al carrer del Pont i, com que ells era paleta, com el seu pare, hi edificà una caseta, la qual, ampliada i millorada, avui encara és la residència del seu nét i les seves renéta i rebesnéta.

Al darrer decenni del segle, i se­guint la petja de dos peoners forasters, l'Ermenegild fou el primer pratenc que començà a fer pous artesians.

El seu hereu, Josep Mones i Jané, també fou mestre d'obres i pouataire i, molt jove, assumí la direcció de l'em­presa familiar, la transformà tot deixant enrere vells conceptes artesanals de tra­dició rural, i hi incorporà les tècniques més noves - com el ferro i el ciment ar­mat - per aplicar-les, amb els nous cà­nons de l'estètica i la funcionalitat, a obres de gran envergadura. Aquesta mo­dernitat trencava els esquemes de l'ar­quitectura habitual aleshores al Prat. En aquesta línia, són bons exemples, entre d'altres, la granja La Ricarda, que aplica­va mètodes aleshores revolucionaris en l'estabulació de les vaques i en el siste­ma de treball; l'estació de telegrafia sen­se fils Marconi, o la fàbrica La Papelera Espanola, totes elles obres dels dos pri­mers decennis del segle actual.

I fora del Prat, dirigí la construc­ció a Tarragona de la fàbrica de la Taba-calera Española. Fou en aquesta feina que tingué una de les satisfaccions més grans: en buidar el subsòl per fer-hi els fonaments, van descobrir la necròpolis romana, de valor històric i artístic incal-culable, que fou la base del posterior museu arqueològic d'aquella ciutat.

Fill d'un Prat en procés de trans­formació, contemporani de l'arribada del ferrocarril, de la construcció del primer pont sobre el Llobregat i dels primers pous artesians - tres factors fonamentals per a entendre aquella transformació, agrària primer i industrial després -, fou també un dels principals representants locals de la nova societat catalana que sorgia en aquell tombant de segle. A ca­vall entre el modernisme - individualis­me apassionat i creador - i clel noucentis­me -seny ordenador amb un projecte col·lectiu clar de futur-, ell sintetitzà po­sitivament ambdues tendències en la se­va actuació pública i professional.

Participà intensament en la vida associativa, com palesa la seva activitat cívica i cultural innovadora que dugué a terme a la coral Lo Llobregat. Amb el suport d'uns quants companys i amb l'estímul personal i directe d'Enric Mo­rera, intentà renovar l'esperit dels Cors de Clavé, els quals, després de la mort del fundador, havien caigut en un estat d'estancament i sovint de vulgaritat. In­tentà introduir-hi les noves idees de re­cuperació i dignificació de la música po­pular tradicional, línia encetada per Lluís Millet amb l'Orfeó Català i per Enric Morera amb la coral Nova Catalunya. Aquesta proposta provocà al si de Lo Llo­bregat un seguit de protestes, burles i atacs contra la persona de Josep Mones per part dels seus opositors, que prete-nien ridiculitzar-lo amb el sobrenom de l'Hereu Riera. Però la perseverància d'en Josep aconseguí fruits valuosos, sobre­tot després d'haver llegit públicament, en una assemblea, i d'haver editat un manifest dirigit a tot el poble del Prat en defensa de les seves tesis. La coral ac­ceptà d'incorporar a la seva programa­ció les cançons populars catalanes i es creà una coral infantil; però, a més a més, els compositors locals ja consagrats s'in­corporaren o es refermaren en la nova línia i, tot plegat, creà la saó que esti­mulà els més joves.

Com a representant del partit nou -que combaté i desterrà el caciquisme polític que havia dominat la vida políti­ca del Prat des del segle passat-, fou re­gidor durant sis anys i alcalde el bienni 1916-17. Durant el seu pas per l'alcaldia, malgrat la curta durada, s'aprovà i s'ini­cià l'execució d'un pla ambiciós de refor­ma i eixample del nucli urbà. Entre d'al­tres obres importants, s'obrí la Rambla, via amplíssima que facilitava la comu­nicació amb Barcelona, sense pas a ni­vell per arribar al pont clel riu. També es pavimentà la plaça de la vila, que contri­buí a fer desaparèixer els bassals que s'hi feien quan queien quatre gotes, i anun­ciava l'oblit progressiu de la dita popu­lar: "Trons a Remolar, pops a la plaça", que jo ja només he sentit dir a la meva àvia Maria, muller d'aquest darrer Mo­nes biografiat ací.

Jordi Moners i Sinyol                                                                                                                                                                                                                        11 a Trobada, 1 -2-3 de maig de 1998